Header afbeelding vervolgpagina

Sectorplan agrarisch en groen

Projectleiders vanuit Actor:
Astrid Jagdewsing en Margreet Verkerk

Doel project:
Actor is binnen dit project de projectleider namens sociale partners. Werkgevers- en werknemersorganisaties vroegen ons een sectorplan op te stellen voor de agrarische en groene sector. Dit sectorplan moest maatregelen bevatten om de arbeidsmarkt op korte en middellange termijn te verbeteren. Sociale partners en het Rijk financieren de maatregelen 50/50. De sectoren loonwerk, paddenstoelen, dierhouderij en open teelten met per sector betrokken achterliggende organisaties nemen deel aan de maatregelen uit het plan. Daarnaast is sectorinstituut Stigas betrokken als uitvoerder.

Werkzaamheden:

  • We verzorgen de coördinatie tussen alle betrokken partijen zoals sociale partners, ministerie van SZW, Agentschap SZW, de subsidie-adviseur en de accountant.
  • Als aanspreekpunt vervullen we een belangrijke rol voor een succesvolle uitvoering van het project.
  • We ondersteunen sociale partners zodat het Sectorplan voldoet aan alle formele vereisten voor het verkrijgen van cofinanciering.
  • Tijdens het project zorgen we voor een goede onderlinge afstemming/communicatie, het aanleveren van rapportages aan SZW, monitoring van de financiën, tussentijdse verantwoordingen, het beleggen van vergaderingen en de vergaderstukken.

Quote Astrid Jagdewsing: “Het project Sectorplan is complex en omvangrijk wat betreft de uitvoering. Dit houdt verband met de betrokkenheid van diverse sectoren, de onderling verschillende maatregelen en de eisen van het Ministerie van SZW.”

Quote Margreet Verkerk: “De maatregelen die de sociale partners in de sectoren uitvoeren zijn uiteenlopend van aard. Dit vraagt van de uitvoerders van de maatregelen en van Actor steeds een andere insteek en een continue afstemming over lopende zaken. De inspanningsverplichting om tot realisatie van het project te komen, vraagt van alle partijen een grote mate van inzet en flexibiliteit.”

Wilt u meer weten over dit project dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met Astrid Jagdewsing

sectorplan-agrarisch-en-groen