Persoonsgegevens die wij verwerken

Actor Bureau voor sectoradvies B.V. (Actor) verzamelt en verwerkt persoonsgegevens in het kader van contractuele verplichtingen met haar opdrachtgevers. Als verwerkersverantwoordelijke verwerkt Actor uitsluitend persoonsgegevens van websitebezoekers en (kandidaat)medewerkers. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij in dat kader verwerken:

  • persoonsgegevens die u actief zelf verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie of telefonisch;
  • gegevens over uw activiteiten op onze website, bezoekersinformatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Actor verwerkt uw persoonsgegevens op basis van toestemming, overeenkomst of vanwege een gerechtvaardigd belang voor de volgende doelen:

  • het evalueren en verbeteren van onze website;
  • efficiënt personeelsbeleid;
  • communicatie over onze dienstverlening. 

Geautomatiseerde besluitvorming

Actor neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Actor tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Actor bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 7 jaar na afloop van enig recht of aanspraak, tenzij op basis van de wet een afwijkende bewaartermijn geldt. Als wij uw gegevens niet meer nodig hebben, dan verwijderen wij uw gegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

Actor verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verkregen. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Actor blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Actor gebruikt op haar website alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Actor en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar kerstin.westerhoff@actor.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Actor wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Actor neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op. U kunt ons bereiken via
www.actor.nl
Tel: 088-329 2030
Stationsweg 1, 3445 AA Woerden 

Functionaris voor de gegevensbescherming

Actor heeft een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG ziet toe op de naleving van de wettelijke regels en beleid ten aanzien van persoonsgegevens.

U kunt onze FG, mevrouw K. Westerhoff, bereiken via het emailadres: kerstin.westerhoff@actor.nl of via het telefoonnummer 088- 329 20 30. 

Wijzigingen privacyverklaring voorbehouden

Actor behoudt zich het recht voor de privacyverklaring te wijzigen. Wij raden u daarom aan deze privacyverklaring met regelmaat te lezen. Deze verklaring is voor het laatst opgemaakt op 23 mei 2018.