Wat kan actor voor mij betekenen
Bel mij

#Kenniskracht in de bloembollengroothandel

Projectleiders vanuit Actor:
Elly Fokke en Bianca Sanches

Doel project:
Sociale partners hebben in de cao Groothandel in Bloembollen afgesproken een toekomstvisie te formuleren voor de sectorale arbeidsmarkt. Daartoe is een paritaire werkgroep in het leven geroepen die zich concentreert op twee hoofdonderwerpen: a) arbeidsbehoefte in de sector en contracten en b) het langer doorwerken van werknemers.

Op basis van de toekomstvisie is de campagne #kenniskracht gestart.  Het doel van de campagne is om de kennis binnen de bedrijven in de bloembollengroothandel te borgen, maar ook de inzetbaarheid van vaste en flexkrachten te vergroten, oudere medewerkers te ontlasten en de instroom van jonge medewerkers te vergroten.

Werkzaamheden:
Actor heeft in opdracht van de paritaire werkgroep onderzoek verricht naar de kenmerken van de sectorale arbeidsmarkt en de specifieke arbeidsbehoefte. Het onderzoek bestond uit een documentenanalyse, een schriftelijke vragenlijst en telefonische interviews. Hierbij was er ook ruimte voor het formuleren van aandachtspunten en zorgpunten.

In het voorjaar van 2017 is Actor namens sociale partners met vijf bedrijven een pilot gestart vanuit de campagne #kenniskracht. Actor adviseert sociale partners en de werkgroep over het te voeren beleid. Daarnaast sturen we de externe uitvoerders, zoals het communicatiebureau, aan. We zorgen dat het project binnen de planning en begroting verloopt.

Alle bedrijven in de bloembollengroothandel zijn uitgenodigd om onder begeleiding van twee ervaren adviseurs aan de slag te gaan. Uiteindelijk zijn er vijf bedrijven geselecteerd voor de pilot. De kennis die deze bedrijven opdoen, wordt gedeeld met de sector, zodat ook de andere bedrijven in de sector nieuwe handvatten krijgen om met deze problematiek aan de slag te gaan.

Quote Elly Fokke: “Door de uitvoering van een pilot bij bedrijven in de Bloembollensector gaan we concreet aan de slag met vragen en problemen rond kennisborging, instroom en inzetbaarheid van medewerkers op bedrijfsniveau. De inzichten en ervaringen die we opdoen bij de pilotbedrijven worden gebruikt voor het ontwikkelen van een sectorbrede aanpak.“

Wilt u meer weten over dit project dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met Elly Fokke